Al-Qur'an

Wikipedia Minangkabau - Lubuak aka tapian ilimu

Al-Qur’ān (Tulisan Arab: القرآن) atau "Kura-an" adolah kitab suci agamo Islam nan barasa dari Allah Ta'ala, ditarimo dek Nabi Muhammad malalui Malaikaik Jibril. Alquran ko diparuntuakkan untuak sakalian sidang manusia nan diumanekkan ka Nabi Muhammad, panutuik sakalian nabi. Picayo kapado kitab Alquran tamasuak rukun iman nan katigo di dalam kayakinan Umat Islam.[1]

Etimologi[suntiang | suntiang sumber]

Tungkuih mushaf Al-Qur'an.

Ditinjau dari suduik pandang bahaso, Al-Qur’an tu asanyo dari bahaso Arab nan aratinyo "bacoan" atau "dibaco baulang-ulang". Kato Al-Qur’an marupoan bantuak kato benda dari kato karajo qara'a nan aratinyo mambaco. Pamakaian kato ko dapek pulo ditamui di dalam surek Al-Qur'an ayat 17 jo 18 Surah Al-Qiyamah nan aratinyo:

"Sasungguhnyo mangumpuaan Al-Qur’an (di dalam dado angku) jo (manatokkan) bacoannyo (pado lidah angku) itu adolah tangguangan Allah SWT. (Dek karano itu) kalau Allah SWT alah mambacoannyo, andaklah angku ikuikkan {amalan} bacaannyo". (QS. 75:17 jo 75:18)

Terminologi[suntiang | suntiang sumber]

Dr. Subhi Al Salih mandefinisikan Al-Qur'an sabagai barikuik:

“Kalam Allah SWT nan marupoan mukjizat nan diturunkan kapado Nabi Muhammad SAW jo ditulih di mushaf sarato diriwayatkan jo mutawatir, mambaconyo tamasuak ibadah”.

Adopun Muhammad Ali ash-Shabuni mandefinisikan Al-Qur'an sabagai barikuik:

"Al-Qur'an adolah firman Allah nan tiado tandingannyo, diturunkan kapado Nabi Muhammad SAW panutuik para Nabi jo Rasul, jo parantaro Malaikat Jibril a.s. jo ditulih pado mushaf-mushaf nan kamudian disampaikan kapado kito sacaro mutawatir, sarato mambaco jo mampalajarinyo marupoan ibadah, nan dimulai jo surat Al-Fatihah jo ditutuik jo surat An-Nas"

Jo definisi tasabuik di ateh sabagaimano Muslim picayo, firman Allah nan diturunkan kapado Nabi salain Nabi Muhammad SAW, tido dinamokan Al-Qur’an bak cando Kitab Taurat nan diturunkan kapado umaik Nabi Musa AS atau Kitab Injil nan diturunkan kapado umaik Nabi Isa AS. Demikian pulo firman Allah nan diturunkan kapado Nabi Muhammad SAW nan mambaconyo tido dianggap sabagai ibadah, bak cando Hadits Qudsi, tido tamasuak Al-Qur’an.

Namo-Namo Lain Al-Qur'an[suntiang | suntiang sumber]

Dalam Al-Qur'an surang ado babarapo ayat nan manyaratokan namo lain nan digunokan untuak marujuak kapado Al-Qur'an itu surang. Barikuik adolah namo-namo tasabuik jo ayat nan manyabuikannyo:

 • Al-Kitab QS(2:2),QS (44:2)
 • Al-Furqan (pambedo bana salah): QS(25:1)
 • Adz-Dzikr (pambari paringatan): QS(15:9)
 • Al-Mau'idhah (palajaran/nasihaik): QS(10:57)
 • Al-Hukm (aturan/hukum): QS(13:37)
 • Al-Hikmah (bijaksano): QS(17:39)
 • Asy-Syifa' (ubek/panyihaik): QS(10:57), QS(17:82)
 • Al-Huda (patunjuak): QS(72:13), QS(9:33)
 • At-Tanzil (nan diturunkan): QS(26:192)
 • Ar-Rahmat (karunia): QS(27:77)
 • Ar-Ruh (ruh): QS(42:52)
 • Al-Bayan (panarang): QS(3:138)
 • Al-Kalam (ucapan/firman): QS(9:6)
 • Al-Busyra (kaba sanang): QS(16:102)
 • An-Nur (cahayo): QS(4:174)
 • Al-Basha'ir (padoman): QS(45:20)
 • Al-Balagh (panyampaian/kaba) QS(14:52)
 • Al-Qaul (pakatoan/ucapan) QS(28:51)

Struktur jo Pambagian Al-Qur'an[suntiang | suntiang sumber]

Surat, Ayat, jo Ruku'[suntiang | suntiang sumber]

Al-Qur'an tadiri dari 114 bagian nan dikana jo namo surah (surek) jo 6236 ayat. Satiok surah tadiri dari babarapo ayat, di mano surek tapanjang jo 286 ayat adolah surah Al Baqarah jo nan tapendek hanyo punyo 3 ayat yakni surah Al Kautsar, An-Nasr jo Al-‘Așr. Surah-surah nan panjang tabagi lai ateh sub bagian lai nan disabuik ruku' nan mambahas tema atau topik tatantu.

Makkiyah jo Madaniyah[suntiang | suntiang sumber]

Sadangkan manuruik tampek diturunkannyo, satiok surah dapek tabagi ateh surah-surah Makkiyah (surat Mekkah) jo Madaniyah (surat Madinah). Pambagian iko badasakan tampek jo wakatu panurunan surek jo ayat tatantu di mano surat-surat nan turun sabalun Rasulullah SAW hijrah ka Madinah digolongkan surek Makkiyah sadangkan salapehnyo tagolong surah Madaniyah.

Surat nan turun di Makkah pado umumnyo suratnyo pendek-pendek, manyangkuik prinsip-prinsip kaimanan jo akhlaq, panggilannyo ditujukan kapado manusia. Sadangkan nan turun di Madinah pado umumnyo suratnyo panjang-panjang, manyangkuik aturan-aturan nan mangatur hubuangan sasaurang jo Tuhan atau sasaurang jo lainnyo (syari'ah).

Juz jo Manzil[suntiang | suntiang sumber]

Dalam skema pambagian lain, Al-Qur'an juo tabagi manjadi 30 bagian jo panjang nan samo nan dikana jo namo juz. Pambagian iko untuak mamudahkan mareka nan nio manyalasaikan bacoan Al-Qur'an dalam 30 hari (ciek bulan). Pambagian lain yakni manzil mamacah Al-Qur'an manjadi 7 bagian jo tujuan panyalasaian bacoan dalam 7 hari (ciek minggu). Kaduo jinih pambagian iko indak punyo hubuangan jo pambagian subjek bahasan tatantu.

Manuruik panjangnyo Al-Qur'an[suntiang | suntiang sumber]

Kamudian dari segi panjang-pendeknyo, surah-surah nan ado di dalam Al-Qur’an tabagi manjadi ampek bagian, yaitu:

Sijarah Al-qur'an hinggo Babantuak Mushaf[suntiang | suntiang sumber]

Al-Qur'an Diturunkan[suntiang | suntiang sumber]

Panulihan Al-Qur'an jo Pakambangannyo[suntiang | suntiang sumber]

Pangumpulan Al-Qur'an Maso Rasulullah SAW[suntiang | suntiang sumber]

Pangumpulan Al-Qur'an Maso Khulafaur Rasyidin[suntiang | suntiang sumber]

Maso Abu Bakar[suntiang | suntiang sumber]
Maso Usman bin Affan[suntiang | suntiang sumber]

Upayo Panarjamahan jo Panafsiran[suntiang | suntiang sumber]

Upayo-upayo untuak mangatahui isi jo mukasik Al Qur'an alah mahasiakan proses panarjamahan (literal) jo panafsiran (labiah dalam, mangupeh makno) dalam babagai bahaso. Namun damikian hasia usaho tasabuik dianggap sabateh usaho manusia jo bukan usaho untuak manduplikasi atau manggantikan teks nan asli dalam bahaso Arab. Posisi tarjamahan jo tafsir nan dihasiakan indak samo jo Al-Qur'an itu surang.

Tarjamahan[suntiang | suntiang sumber]

Tarjamahan Al-Qur'an adolah hasia usaho panarjamahan sacaro literal teks Al-Qur'an nan indak dibarengi jo usaho interpretasi labiah jauah. Tarjamahan sacaro literal indak buliah dianggap sabagai arti sasungguahnyo dari Al-Qur'an. Sabab Al-Qur'an manggunokan suatu lafazh jo babagai gaya untuak suatu makasuik nan bavariasi; kadang-kadang untuak arati hakiki, kadang-kadang pulo untuak arati majazi (kiasan) atau arati jo makasuik lainnyo.

Tarjamahan dalam bahaso Indonesia di antaronyo dilaksanakan dek:

 1. Al-Qur'an dan Terjemahannya, dek Kamantarian Agamo Republik Indonesia, ado duo edisi revisi, iyolah taun 1989 jo 2002
 2. Terjemah Al-Qur'an, dek Prof. Mahmud Yunus
 3. An-Nur, dek Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash-Siddieqy
 4. Al-Furqan, dek A. Hassan guru Persatuan Islam

Tarjamahan dalam bahaso Inggirih antaro lain:

 1. The Holy Qur'an: Text, Translation and Commentary, dek Abdullah Yusuf Ali
 2. The Meaning of the Holy Qur'an, dek Marmaduke Pickthall

Tarjamahan dalam bahaso daerah Indonesia di antaronyo dilaksanakan dek:

 1. Qur'an Kejawen (bahaso Jawa), dek Kemajuan Islam Jogyakarta
 2. Qur'an Suadawiah (bahaso Sunda)
 3. Qur'an bahaso Sunda dek K.H. Qomaruddien
 4. Al-Ibriz (bahaso Jawa), dek K. Bisyri Mustafa Rembang
 5. Al-Qur'an Suci Basa Jawi (bahaso Jawa), dek Prof. K.H.R. Muhamad Adnan
 6. Al-Amin (bahaso Sunda)
 7. Tarjamahan Al-Qur'an dalam bahaso Bugih (huruf lontara), dek KH Abdul Muin Yusuf (Pimpinan Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa Benteng Sidrap Sulsel)

Tafsir[suntiang | suntiang sumber]

Upayo panafsiran Al-Qur'an alah bakambang sajak samaso hiduiknyo Nabi Muhammad, sangkek para sahabaik tingga mananyoan kapado sang Nabi jikok mamaraluan panjalehan ateh ayat tatantu. Kamudian sasudah wafaiknyo Nabi Muhammad hinggo kini usaho manggali labiah dalam ayat-ayat Al-Qur'an taruik balanjuik. Pandakekan (metodologi) nan digunokan baragam pulo, bamulo dari metode analitik, tematik, hinggo pabandiangan antar ayat. Corak nan dihasiakan baragam pulo, ado tafsir jo corak sastra-bahaso, sastra-budayo, filsafat jo teologis bahkan corak ilmiah.

Adab tahadok Al-Qur'an[suntiang | suntiang sumber]

Ado duo pandapek manganai hukum manyantuah Al-Qur'an tahadok sasurang nan sadang junub, padusi haid jo nifas. Pandapek partamo mangatokan baso jikok sasurang sadang dalam kondisi tasabuik indak buliah manyantuah Al-Qur'an sabalun basuci. Sadangkan pandapek kaduo mengatokan buliah jo sah sajo untuak manyantuah Al-Qur'an, dek karano indak ado dalil nan kuek.[2]

Pandapek Partamo[suntiang | suntiang sumber]

Sabalun manyantuah sabuah mushaf Al-Qur'an, surang Muslim dianjurkan untuak manyucian dirinyo talabiah dulu jo bawudhu. Hal iko badasakan tradisi jo interpretasi sacaro literal dari surat Al Waaqi'ah ayat 77 hinggo 79.

Tajamahannyo antaro lain:56-77. Sasungguahnyo Al-Qur'an iko adolah bacoan nan amaik mulia, 56-78. pado kitab nan tapaliharo (Lauhul Mahfuzh), 56-79. indak manyantuahnyo kacuali urang-urang nan disucikan. (56:77-56:79)

Panghormatan tahadok teks tatulih Al-Qur'an adolah salah satu unsua utamo kapicayoan bagi sabagian gadang Muslim. Mareka picayo baso panghinoan sacaro sangajo tahadok Al Qur'an adolah sabuah bantuak panghinoan serius tahadok sasuatu nan suci. Badasakan hukum pado babarapo nagara bapanduduak mayoritas Muslim, hukuman untuak hal iko dapek barupo pinjaro kuruangan dalam wakatu nan lamo jo bahkan ado nan manarapkan hukuman mati.

Pandapek Kaduo[suntiang | suntiang sumber]

Pandapek kaduo mangatokan baso nan dimukasuik dek surek Al Waaqi'ah di ateh iolah: "Indak ado nan dapek manyantuah Al-Qur’an nan ado di Lauhul Mahfudz sabagaimano ditagehan dek ayat nan sabalunnyo (ayat 78) kacuali para Malaikat nan alah disucikan dek Allah." Pandapek iko adolah tafsir dari Ibnu Abbas jo lain-lain sabagaimano alah ditarangkan dek Al-Hafidzh Ibnu Katsir di tafsirnyo. Bukanlah nan dimukasuik baso indak buliah manyantuah atau mamacik Al-Qur’an kacuali urang nan barasiah dari hadats gadang jo hadats ketek.

Pandapek kaduo iko manyatokan baso jikalau memang bana damikian mukasuiknyo tantang firman Allah di ateh, mako aratinyo ka manjadi: Indak ado nan manyantuah Al-Qur’an kacuali mareka nan suci/barasiah, yakni jo bantuak faa’il (subjek/palaku) bukan maf’ul (objek). Kanyatoannyo Allah bafirman : Indak ado nan manyantuahnyo (Al-Qur’an) kacuali mareka nan alah disucikan, yakni jo bantuak maf’ul (objek) bukan sabagai faa’il (subjek).

“Indak ado nan manyantuah Al-Qur’an kacuali urang nan suci” [3] Nan dimaksuik dek hadits di ateh iolah : Indak ado nan manyantuah Al-Qur’an kacuali urang mu’min, karano urang mu’min itu suci indak najis sabagaimano sabda Muhammad. “Sasungguahnyo urang mu’min itu indak najis”[4]

Hubuangan jo Kitab-Kitab nan lain[suntiang | suntiang sumber]

Bakaitan jo adonyo kitab-kitab nan dipicayo diturunkan kapado nabi-nabi sabalun Muhammad SAW dalam agamo Islam (Taurat, Zabur, Injil, Shuhuf), Al-Qur'an dalam babarapo ayatnyo managehan posisinyo tahadok kitab-kitab tasabuik. Barikuik iko adolah panyatoan Al-Qur'an nan tantunyo manjadi doktrin bagi umaik Islam manganai hubuangan Al-Qur'an jo kitab-kitab tasabuik:

 • Baso Al-Qur'an manuntuik umaik Islam untuak picayo jo eksistensi kitab-kitab tasabuik. QS(2:4)
 • Baso Al-Qur'an diposisikan sabagai pambatua jo batu ujian (verifikator) bagi kitab-kitab sabalunnyo. QS(5:48)
 • Baso Al-Qur'an manjadi referensi untuak mahilangan pasalisiahan pandapaik antaro umaik-umaik rasul nan babedo. QS(16:63-64)
 • Baso Al-Qur'an maluruihan sijarah. Dalam Al-Qur'an tadapek carito-carito manganai kaum dari rasul-rasul tadahulu, juo babarapo bagian manganai kahiduikan para rasul tasabuik. Carito tasabuik pado babarapo aspek pantiang babedo jo versi nan ado pado teks-teks lain nan dipunyo baiak dek Yahudi atau Kristen.

Rujuakan[suntiang | suntiang sumber]

https://bincangsyariah.com/kalam/bolehkah-memegang-alquran-android-tanpa-wudhu/

 1. "SINDOnews | Al-Qur'an Digital 30 Juz". SINDOnews.com (dalam bahasa Indonesia). Diakses tanggal 2023-03-15. 
 2. http://www.almanhaj.or.id Hukum Menyentuh Atau Memegang Al-Qur'an Bagi Orang Junub, Wanita Haid Dan Nifas Archived 2010-03-17 di Wayback Machine. (diakses pada 8 Juli 2010)
 3. Shahih riwayat Daruquthni dari jalan Amr bin Hazm. Dan dari jalan Hakim bin Hizaam diriwayatkan oleh Daruquthni, Hakim, Thabrani di kitabnya Mu’jam Kabir dan Mu’jam Ausath dan lain-lain. Dan dari jalan Ibnu Umar diriwayatkan oleh Daruquthni dan lain-lain. Dan dari jalan Utsman bin Abil Aash diriwayatkan oleh Thabrani di Mu’jam Kabir dan lain-lain. Irwaa-ul Ghalil no. 122 oleh Syaikhul Imam Al-Albani. Beliau telah mentakhrij hadits di atas dan menyatakannya shahih.
 4. Shahih riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa’i, Ibnu Majah, Ahmad dan lain-lain dari jalan Abu Hurairah, ia berkata : “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah menjumpaiku di salah satu jalan dari jalan-jalan nan ada di Madinah, sedangkan aku dalam keadaan junub, lalu aku menyingkir pergi dan segera aku mandi kemudian aku datang (menemui beliau), lalu beliau bersabda, “Kemana engkau tadi wahai Abu Hurairah?” Jawabku, “Aku tadi dalam keadaan junub, maka aku tidak suka duduk bersamamu dalam keadaan tidak bersih (suci)”. Maka beliau bersabda, “Subhanallah! Sesungguhnya orang mu’min itu tidak najis” (Dalam riwayat nan lain beliau bersabda, “Sesungguhnya orang muslim itu tidak najis”).

Daftar pustako[suntiang | suntiang sumber]

Bacaan lanjuik[suntiang | suntiang sumber]

Panarjamahan[suntiang | suntiang sumber]

Tulisan panganalan[suntiang | suntiang sumber]

Tafsir Quran tradisional[suntiang | suntiang sumber]

 • Al-Tabari, Jamiʿ al-bayān ʿan taʾwil al-Qurʾān, Cairo 1955–69, transl. J. Cooper (ed.), The Commentary on the Qurʾān, Oxford University Press, 1987. ISBN 978-0-19-920142-6

Kajian spesifik[suntiang | suntiang sumber]

 • Stowasser, Barbara Freyer – Women in the Qur'an, Traditions, and Interpretation, Oxford University Press; Reprint edition (June 1, 1996), ISBN 978-0-19-511148-4
 • Gibson, Dan (2011). Qur’anic Geography: A Survey and Evaluation of the Geographical References in the Qur’an with Suggested Solutions for Various Problems and Issues. Independent Scholars Press, Canada. ISBN 978-0-9733642-8-6.
 • McAuliffe, Jane Dammen (1991). Qurʼānic Christians : an analysis of classical and modern exegesis. New York: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-36470-6. 

Pambahasan literal[suntiang | suntiang sumber]

Ensiklopedia[suntiang | suntiang sumber]

Jurnal akademik[suntiang | suntiang sumber]

Caliak pulo[suntiang | suntiang sumber]

Pautan lua[suntiang | suntiang sumber]