Daftar surek kaba jo majalah nan tabik di Minangkabau

Wikipedia Minangkabau - Lubuak aka tapian ilimu
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Sumber utama[1]

Namo Tampek tabik Percetakan Wakatu Bahaso Frekuensi
Aboean Goeroe-Goeroe Bukittinggi Drukkerij Agam 1927–31 Majalah
Adabiah Padang De Vereenigde Adabia 1922 Majalah
Al-Achbar Padang . 1913–14 Majalah
Al-Bajan Bukittinggi Merapi & Co 1919–21 Arab–Melayu Majalah
Al-Basyir Sungayang 1920
Al-Choetbah 1932–
Al-Falaah Padang Panjang 1937–38 Arab-Melayu
Al-Hoeda Bukittinggi 1930 Arab-Melayu
Al-I'laam Koto Tuo, IV Angkek Djamiatoe’ttawalib Bingkoedoe 1922–23 Arab-Melayu Majalah
Al-Islaah Bukittinggi 1940
Al-Itqan Bukittinggi Djam’ijah Soematera Thawalib 1920–23 Majalah
Al-Ittifaq wal Iftiraq Padang H. Abdullah Ahmad 1919–24[2] Majalah
Al-Mizan Maninjau H. Hassan Albasri 1918–22 Arab–Melayu Majalah
Al-Moenawwarah Sulit Air 1934–
Al-Moenir Padang 1911–15 Arab–Melayu Majalah
Algemeen Advertentieblad Padang Padangsche Snelpres 1921 Balando Surek kaba
Aman Makmur Padang Rumah Gadang 1963–71 Indonesia Surek kaba
Angkatan Bersendjata Padang 1963–70 Indonesia Surek kaba
Annoer Boeat Amal Pariaman 1932–
Asjraq; Soeara Kaoem Iboe Soematera Padang;

Padang Panjang

Sarekat Kaoem Iboe Soematera 1925–29

1929–31

Majalah
At-Tarbijah Simabur Typ Soetan Maharadja, Padang 1921–24 Majalah
Bahtera Masa Padang Drukkerij Timoer 1936[3] Majalah
Banteng Bukittinggi 1964 Surek kaba
Barisan Kita Payakumbuh 1933–
Benih Pengetahoean Padang Padang. Stel 1922–23 Majalah
Berita Balai Derma Tilatang 1921 Majalah
Berita dan Pewarta Padang Volksdrukkerij 1932–39[4] Surek kaba
Berita Koto Gedang Bukittinggi 1932–39 Majalah
Berita Vereeniging
Studiejonds Minangkabau
Bukittinggi Vereeniging Studiefonds Minangkabau 1921 Majalah
Berito Minangkabau Bukittinggi Perkoempoelan Minangkabau Majalah
Bintang Tiong Hoa Padang Tiong Hoa Ien Soe Kiok 1910–15 Surek kaba
Boedi Tjaniago Bukittinggi Drukkerij Agam 1922 Majalah
Boeka Mata Padang Volksdrukkerij Balai Baroe 1925–26 Majalah
Dagblad Radio Padang Penerbit dan Tijp Radio 1922–42 Surek kaba
Daulat Ra’jat Bukittinggi 1946 Surek kaba
De Handelsvereeniging te Padang Marktrapport Padang 1923–41 Balando Majalah
De Padanger Padang Stritzko 1900–25 Surek kaba
Demokrasi Padang Panjang 1946 Surek kaba
Dempo Bergerak Padang 1926
Detik Bukittinggi 1946
Djago-Djago (Soeara Merdeka) Padang Panjang International Debating Club 1923–24 Balando
Doenia Achirat Bukittinggi 1922–25
El-Adab Tanah Datar Drukkerij Tanah Datar 1928–31[5] Majalah
Extra Recherche Bukittinggi 1923
Haluan Padang BP Haluan 1948
Handels en Advertentieblad Padang Snelpresdrukkerij 1924
Hang Toeah Padang Persekoetoean Hang Toeah 1932
Inshaf Batusangkar 1933
Insoelinde Padang 1901–04
Iqbaloel Haq Padang 1926
Islam Padang Djemaah Ahmadijah Qadian Tjabang Padang 1931–32,

1932–34

Izharoel Haq Padang Ahmadijah Tjabang Padang 1930
Jong Soematra Padang Jong Soematranen Bond 1925 Balando
Kabenaran Padang Perkongsian Kabenaran 1923–24
Kedaulatan Ra'jat Bukittinggi 1946–48
Kemadjoean Masjarakat Pariaman Kantoor Djodo 1936–37
Kemadjoean Zaman Padang Panjang 1928
Kodrat Moeda Bukittinggi Kodrat Moeda 1932–33
Loeroes Padang 1919
Ma'loemat Bukittinggi Parpatieh 1920
Masjarakat Padang 1933
Medan Pertemoean Bukittinggi Oesaha Lintau Buo 1931
Medan Ra'jat Padang Persatoean Moeslim Indonesia 1931–33
Minangkabau Bukittinggi Perkoempoelan Minangkabau 1926
Minangkabau Bergerak Bukittinggi Secret S.C.M. 1919
Moeslim India Padang Moeslim India 1932
Nieuw Padangsch Handelsblad
(lanjutan Padangsch Handelsblad)
Padang Van Macijen 1890–1900 Balando
Noeroel Jaqin Batusangkar 1929–30
Noesa Hindia Padang Volksdrukkerij 1922–23
Oetoesan Melajoe Padang Orang Alam Minangkabau 1911–26[6] Surek kaba
Oetoesan Rakjat Bukittinggi 1947
Oetoesan Soematera Padang Pertj. Radio 1945–46
Padang Nieuws en Advertentieblad Padang Van Wijk Rzn 1858–59 Balando
Padang Nippo Padang Nishi Kaiganshu 1942–45[7] Surek kaba
Padangsch Handelsblad Padang Klitsch 1872–1915 Balando
Pahlawan Moeda Bukittinggi 1932–35
Panas Silungkang 1925
Pedoman Kita Bukittinggi Yusdja & Ducha 1945
Pelita Ketjil Padang 1894–95
Pelita Matoer Matur 1918–1920
Pelita Muslimin Bukittinggi 1922–[8]
Pemandangan Islam Padang Panjang Igama Islam 1923
Pemberita Hindia Padang Kalid 1922
Pemuda Merdeka Padang Amura & A. Munaf 1945–46
Penerangan Islam Bukittinggi 1938–39
Penjoeloeh ra'jat Padang 1939–
Perantaraan Kita Padang Perantaraan 1938 Surek kaba
Perdamaian Bukittinggi 1929[9]
Perdamean (Cino) Padang Oost Indisch Nieuws 1925–27 Surek kaba
Persamaan Padang Drukkerij Sumatra 1934–42
Pertahanan Islam Bukittinggi 1939–
Pertimbangan Padang Vereeniging Boemipoetra 1929–34
Pertja Barat Padang Dja Endar Bongsoe 1893–1912
Petir Padang Baharoedin 1925
Pewarta Padang Djamaloedin 1934
Pewarta Hindia Padang Broeders Soematra 1909–26
Pewarta Islam Bukittinggi 1923–26 Majalah
Poestaka Padang Mangaradja Bangoen Batari 1914–15
Pompai Padang Bemiddelings Bureau Samsoedin Rassat 1929–31
Radio Padang Lim Eng Tjiang 1923–35 Surek kaba
Rantai Mas Kayu Tanam Pelajar Indonesisch Nederlansche School 1931
Saudara Hindia Kayu Tanam 1913–14
Saraso Samaloe Pariaman 1923
Semangat Padang 1970 Surek kaba
Seng Po Bukittinggi Gebr. Lie 1927–29
Sinar Merdeka Padang Partopan Tapanoeli 1919
Sinar Sumatra Padang Sinar Sumatra 1914–41 Surek kaba
Singgalang Padang Genta 1968
Sjarikat Oesaha Padang Sjarikat Oesaha 1914
Soeara Banoehampoe Bukittinggi Sarekat Banoehampoe 1922 Majalah
Soeara Boemipoetera Padang Vereeniging Boemi Poetera 1925–29 Majalah
Soeara Islam Bukittinggi 1931–33
Soeara Kota Gedang Bukittinggi Vereeniging Studiefonds Kota Gedang 1916–27 Majalah
Soeara Minang Payakumbuh 1929
Soeara Moerid Padang Panjang Comite Soeara Moerid 1926 Majalah
Soeara Momok Padang Minangkabau 1923
Soeara Perempoean Padang 1918
Soeara Ra'jat Padang 1913–15[10]
Soeara Soematera Padang Pertj. Radio 1945–46 Surek kaba
Soeara Tambang Sawahlunto 1925
Soeara Tarbijah Islamijah "Soearti" Bukittinggi 1937–42
Soeloeh Kita Talawi 1929–30
Soeloeh Koto Ampek Talawi Koto Ampat Saijo 1929–30
Soeloeh Melajoe Padang 1913
Soematera Bergerak Padang,
Bukittinggi
Magas A. Madjid 1921–23,

1923–25

Soematera Tengah Padang Sutan Radja Nan Gadang 1914–15
Soenting Melajoe Padang Orang Alam Minangkabau 1912–21
Soera Moeslimin Tanah Datar 1932–33
Sri Sumatra
(lanjutan Bintang Tiong Hoa)
Padang Tiong Hoa Soe Kiok 1910–18
Sumatra Courant Padang 1859–1900 Balando
Sumatra Shimbun Padang Nishi Kaiganshu Gunseikan Bu 1942–45 Japang
Timoer Padang 1914
Timoer Baroe Padang Pasar Malintang 6 1938–
Tjaja Sumatra Padang Baumer 1899–1933 Surek kaba
Tjamboet Padang 1933–34
Vereeniging Studiefonds Minangkabau Bukittinggi BVSM 1912
Warta Andalas Padang 1972
Warta Berita Padang St. Iskandar 1901–06
Warta Hindia Padang 1914–28 Majalah
Warta Perniagaan Bukittinggi Gebr. Lie 1927

Rujuakan[suntiang | suntiang sumber]

Lihat pula[suntiang | suntiang sumber]